GENERALFORSAMLING

VSK

Onsdag den 19/5 kl. 19.00 i cafeteriet på Vældgård

  

Forslag fra medlemmerne til vedtægtsændringer samt øvrige forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag fra bestyrelsen, som ikke fremgår specifikt af dagsordenen, skal senest udsendes i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandsberetningen.

3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse.

4. Fremlæggelse & drøftelse af hovedlinjer for klubben det kommende år.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Forslag om vedtægtændring fra bestyrelsen - §9: tilføj de punkter der er fast i en dagsorden til bestyrelsesmøder i punktform.

8. Valg af medlemmere til bestyrelsen

På valg er:

Stine Andersen - ønsker ikke genvalg

Anne Mette Toft Sørensen - er villig til genvalg

Ann Zarr Christensen - er villig til genvalg

9. Valg af to suppleanter

10. Valg af bilagskontrollant & bilagskontrollantsuppleant

Palle Asmussen & Thomas Michelsen er villige til genvalg

11. Evt.